KW Klip Stop 50 ml

Varenummer :5705574055405
89,00 kr

På lager

KW KLIP-STOP standser blødninger ved negleklipning.
50ml.

 

5562b92c-4a48-be18-fcc9-6d3fc55394e8 b044ee9f-1f65-31ae-68ad-ac3e36398ab9
Advarsel
H318: Forårsager alvorlig øjenskade. H290: Kan ætse metaller. H302: Farlig ved indtagelse. H315: Forårsager hudirritation. P305+P351+P338: Ved kontakt med øjnene: skyld forsigtigt med vand i flere minutter. Fjerne eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.